Scroll Top

สารจากประธานจัดงาน
BDMS ACADEMIC ANNUAL MEETING 2023

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS จัดงานประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปี เพื่อการพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งผู้ที่สนใจทุกท่าน โดยในปีนี้ งาน BDMS ACADEMIC ANNUAL MEETING 2023 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ BDMS Connect Center อาคารศูนย์ประชุมแห่งใหม่ของเครือฯ โดยจะจัดขึ้นทั้งในรูปแบบของ Onsite และ Online

แนวคิดหลักของงานประชุมวิชาการในปีนี้ คือ “A Road to Lifelong Well-Being” ซึ่งมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรโลก เนื่องจากปัจจุบัน โครงสร้างของประชากรไทยและนานาประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยอัตราการเกิดที่ลดลง สวนทางกับจำนวนประชากรที่มีอายุยืนยาวขึ้น ทำให้ขนาดของกลุ่มผู้สูงอายุมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ในฐานะผู้ให้บริการด้านสุขภาพ และการแพทย์แบบครบวงจร BDMS ตระหนักและให้ความสำคัญกับการวางรากฐานและดูแลประชากรทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

วิถีชีวิตในสังคมปัจจุบัน อาจจะไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตที่ยืนยาวได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยสาเหตุต่างๆ อาทิ ความเครียด ภาวะถดถอยด้านอารมณ์ การพักผ่อนไม่เพียงพอ ออกกำลังกายผิดวิธี ภาวะทุพโภชนาการ สภาวะแวดล้อมด้านมลพิษ และสารเคมี ฯลฯ โดยปัจจัยต่าง ๆ ล้วนนำไปสู่การเจ็บป่วยและการเสียชีวิตก่อนถึงวัยอันควร ซึ่งภาวะเสี่ยงและความไม่สมดุลย์ดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถดูแลป้องกันได้

BDMS จึงมุ่งเน้นที่จะนำองค์ความรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะเราเชื่อว่ากลุ่มผู้สูงวัยเป็นกลุ่มที่สามารถนำประสบการณ์มาช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับตนเอง คนรอบข้าง และประเทศชาติให้มีคุณภาพดีขึ้นได้

ในนามของประธานการจัดงาน ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานประชุมวิชาการ BDMS ACADEMIC ANNUAL MEETING 2023 ในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพและนวัตกรรมที่ทันสมัยในระดับนานาชาติเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ
ประธานจัดงาน BDMS ACADEMIC ANNUAL MEETING 2023
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหารอาวุโส กลุ่ม 1

SCIENTIFIC PROGRAM

REGISTRATION

เงื่อนไขการลงทะเบียน

การลงทะเบียนแบ่งตามวิชาชีพของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการขอรับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของแต่ละวิชาชีพ กรุณาเลือกลงทะเบียนตามรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการลงทะเบียน

SPONSORSHIP
AND EXHIBITION

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
คุณนภาพร อาจทวีพร
Email: [email protected]

SPONSORSHIP AND EXHIBITION

VENUE

UNIQUE WELLNESS AND
INNOVATIVE FEATURES

  • Best location in town
  • Largest average room size in the city
  • Ultimate wellbeing lifestyle and innovative hub
  • Own catering & service

CONTACT US

Conference Secretariat
BDMS ACDEMIC ANNUAL MEETING 2023
Email: [email protected]

Secretariat Office:
FLEX SOLUTIONS CO., LTD. (HEAD OFFICE)
524/4 Soi Preeyanuch, Rama IX 19 Rd.,
Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310