Scroll Top

REGISTRATION

เงื่อนไขการลงทะเบียน

การลงทะเบียนแบ่งตามวิชาชีพของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการขอรับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของแต่ละวิชาชีพ กรุณาเลือกลงทะเบียนตามรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการลงทะเบียน

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล /
Privacy Policy Bangkok Dusit Medical Services PCL for Collection/Use/Disclosure of Personal Data

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้แก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ / Bangkok Dusit Medical Services PCL respects your privacy and assures that it is in compliance with the Personal Data Protection Laws, Company would like to ask for your consent to allow Company to collect, use or disclose your personal data obtained from you for the following purposes:

  1.  การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม ในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ ภายใต้วัตถุประสงค์ของงานประชุมวิชาการ BDMS ACADEMIC ANNUAL MEETING 2023 จากบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)/ The personal data collection will be done for the purpose, scope and by lawful and fair methods as is necessary for provide services which is defined in the scope of the BDMS ACADEMIC ANNUAL MEETING 2023 from Bangkok Dusit Medical Services PCL’s objectives.
  2. วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน; Purpose of collecting and usage of personal data;
    2.1 เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมประชุมวิชาการ และดำเนินการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องตามวิชาชีพ หรือเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาการจัดงานในครั้งต่อไป/ For the purpose of verifying conference attendance, accrediting continued medical education, or conducting statistical analysis to improve future events.
    2.2 เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารการอบรมให้กับผู้ลงทะเบียนในปีนี้ ได้ทราบการจัดงานในครั้งต่อไป/ For the purpose of facilitating communication and conducting public relations activities for future events.
    โดยมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 24 เดือน นับตั้งแต่เสร็จสิ้นการประชุมวิชาการฯ หลังจากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะถูกทำลายทิ้ง/ The period of data collection is 24 months since the completion of the conference. After that, such data will be destroyed.
  3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทางผู้จัดงานประชุมวิชาการ BDMS ACADEMIC ANNUAL MEETING 2023 จากบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บุคคลใดโดยปราศจากความยินยอม และจะเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล ทางงานประชุมวิชาการฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ให้แก่เจ้าหน้าที่ของงานประชุมวิชาการฯ ที่ได้รับมอบหมาย โดยทางงานประชุมวิชาการฯ จะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่ได้กำหนดไว้/ Personal data disclosure; BDMS ACADEMIC ANNUAL MEETING 2023 shall not disclose personal data of the data subject without the consent of the Data Subject and shall disclose it solely for the above mentioned purpose. The conference may disclose personal data to the other required person which is assigned by of the BDMS ACADEMIC ANNUAL MEETING 2023 from Bangkok Dusit Medical Services PCL. The conference will govern the above-mentioned persons to treat the personal data as confidential and not to use the data for purposes which are not covered in prior notifications.
  4. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว กรุณาแจ้งความจำนงที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data Protection Officer. บริษัทฯจะถอนความยินยอมภายใน 30 วัน/ You have the right to withdraw your consent; however, any consent which was obtained earlier shall not be affected. Data Subject may request these rights by sending a notice or submitting the Personal Data Protection Officer. The conference shall consider the right request received and inform the Data Subject not exceeding 30 days from the date of receiving such request.

สามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ DPO (Data Protection Officer) – BDMS
Email: [email protected]
บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 02-310-3331
Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited 2 Soi Soonvijai 7, New Petchaburi Rd, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, Telephone number 02-310-3331